Tư Vấn Tiếp Thị & Bán Hàng

Đội ngũ Tư vấn về tiếp thị và bán hàng của chúng tôi sẽ thực thi các nhiệm vụ chính yếu về Lập kế hoạch và thực hiện tiếp thị, Quản lý bán hàng, Quản lý khách hàng, Đại diện bán trực tiếp, Tư vấn tiền phát triển & Quản trị bán hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các chủ đầu tư tùy thuộc vào phân khúc sản phẩm và từng nhu cầu cụ thể. Các dịch vụ này có thể bao gồm:

 • Nghiên cứu thị trường.
 • Phân tích tính cạnh tranh.
 • Phân tích nhu cầu thị trường.
 • Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro) của vị trí và phân tích dự án hiện tại.
 • Phân tích thị trường mục tiêu, các đặc điểm và yếu tố nhân khẩu.
 • Định vị dự án.
 • Khái niệm thương hiệu và nhận diện dự án.
 • Đề xuất thiết kế.
 • Đề xuất hỗn hợp cho đơn vị.
 • Chính sách định giá và bán hàng theo từng giai đoạn.
 • Lập ngân sách và chiến lược tiếp thị.
 • Quản l‎ý và thực hiện kế hoạch tiếp thị.
 • Phát triển bổ sung tiếp thị.
 • Chiến lược bán hàng thương mại.
 • Hoạt động bán hàng và quản lý‎ bán hàng.
 • Tư vấn hợp đồng bán hàng.
 • Quản l‎ý hành chính hợp đồng bán hàng.