Kinh Nghiệm Của Ban Giám Đốc

Kumho Asian Plaza
Độc quyền Tiếp thị cho thuê &
Quản lý
Kenton Residences
Độc quyền Tiếp thị &
Bán hàng
Ruby Plaza Hanoi
Độc quyền Tiếp thị cho thuê &
Quản lý
Finance  Tower
Độc quyền Tiếp thị cho thuê &
Quản lý
Conic Residences
Độc quyền Tiếp thị  bán hàng &
Quản lý
The Metropolitan
Độc quyền Tiếp thị cho thuê &
Quản lý
Richland Hill
Độc quyền Tiếp thị &
Bán hàng
E-Town 1 & 2
Độc quyền Tiếp thị &
Bán hàng
Indochina Riverside Tower Đà Nẵng
Độc quyền Tiếp thị cho thuê &
Quản lý
Azura – World Trade Center
Đà Nẵng
Độc quyền Tiếp thị &
Bán hàng
Keangnam Hanol
Landmark Tower
Độc quyền Tiếp thị cho thuê
Diamond Island
Tư vấn phát triển dự án
trước khi hoàn thành
Pacific Place – Hanoi
Độc quyền Tiếp thị cho thuê
Asian Phú Mỹ  – Project
Tư vấn phát triển dự án
Vĩnh Trung Plaza Đà Nẵng
Độc quyền Tiếp thị cho thuê
Petro Vietnam Tower
Độc quyền Tiếp thị cho thuê &
Quản lý